ಸಾಲಗಳು

ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಸಾಲ


ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಸಾಲವಾಗಿ ರೂ. 2,00,000-00 (ಎರಡು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ) ಗಳನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ರೂ. 4,000-00 ಗಳ ಮಾಸಿಕ ಕಂತಿನಂತೆ 50 ಸಮ ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ವಸೂಲು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.


ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಸಾಲ


ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಸಾಲವಾಗಿ ರೂ.20,000-00 (ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ)ಗಳನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು 1,000-00 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಮಾಸಿಕ ಕಂತಿನಂತೆ 20 ಸಮ ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ವಸೂಲು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.


ಹಬ್ಬದ ಸಾಲ


ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಹಬ್ಬದ ಸಾಲವಾಗಿ ರೂ. 10,000-00 (ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ) ಗಳನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು 1,000-00 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಮಾಸಿಕ ಕಂತಿನಂತೆ 10 ಸಮಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ವಸೂಲು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.